Universitatea TITU MAIORESCU lansează proiectul: “Dezvoltarea şi adaptarea programelor universitare la competenţele specifice pieţei muncii”

Universitatea TITU MAIORESCU din Bucureşti organizează Joi 03 iulie 2014, începând cu orele 12, la sediul din Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 187, Sector 4, sala 102, evenimentul de lansare a proiectului “Dezvoltarea şi adaptarea programelor universitare la competenţele specifice pieţei muncii ţinând cont de cerinţele standardelor CNCIS”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul se desfaşoară pe o perioadă de 15 luni şi are adresabilitate directă către 400 de studenţi ai universităţii, aparţinând, în majoritate, regiunilor de dezvoltare: Sud Muntenia şi Bucureşti-Ilfov. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea relevanţei programelor de studii furnizate de către Universitatea Titu Maiorescu, în vederea facilitării accesului viitorilor absolvenţi la piaţa muncii interne şi internationale, prin îmbunătăţirea a 12 programe de studii de licenţă şi masterat, din domeniile Ştiinte Economice şi Drept, în conformitate cu CNCIS şi cu dinamica sectorului antreprenorial, dar şi prin consolidarea cooperării dintre universităţi şi mediul de afaceri.
Programele de studii universitare care vor fi adaptate la cerinţele pieţei muncii sunt pentru ciclul de studii universitare de licenţă:
Administrarea Afacerilor
Finanţe şi Bănci
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
Drept pentru ciclul de studii universitare de master:
Fiscalitate şi Politici Financiare
Managementul Finanţării Proiectelor Europene
Bănci şi Pieşe Financiare
Politici Financiare de Întreprindere
Tehnici Financiare şi Contabile Privind Gestiunea Afacerilor
Ştiinţe Penale
Medierea Conflictelor în Drept

La eveniment sunt invitati să participe reprezentanţi ai Instituţiilor publice, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai sectorului privat.
Jurnaliştii interesaţi să participe la acest eveniment, sunt aşteptaţi la sediul din Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 187, Sector 4, Sala 102, începând cu ora 12.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi d-nei Dana-Florența Simion, responsabil eveniment, e-mail: proiect.posdru.138316@gmail.com; telefon: 0726.752.871
———————————————————————————————————————————-
Despre Universitatea TITU MAIORESCU din Bucureşti
Universitatea Titu Maiorescu este o instituţie de învăţământ superior, acreditată prin legea 239/2002, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, apolitică, parte a sistemului naţional de învăţământ. Universitatea Titu Maiorescu are în structura sa nouă facultăţi: Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor; Drept la Bucuresti; Drept şi Ştiinţe Economice – Tg. Jiu; Psihologie; Informatică; Medicină; Medicină Dentară; Ştiinte Sociale, Politice şi Umaniste, respectiv Farmacie. Din anul 2012 Universitatea Titu Maiorescu este evaluată instituţional ca universitate cu grad de încredere ridicat de catre ARACIS. Universitatea Titu Maiorescu acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. Între anii 2007 şi 2011, cercetarea ştiinţifică din UTM s-a desfăşurat în 9 centre de cercetare independente – corespunzătoare facultăţilor Universităţii, între care unul interdisciplinar economie-informatică ECOINFO. Pentru a se obţine o structură mai eficientă şi mai performantă a activităţilor de cercetare ştiinţifică, în 2011, Senatul UTM a decis înfiinţarea unui Institut de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (ISCDI), care să înglobeze activitatea celor 9 centre şi să-şi asume organizarea şi valorificarea cercetării ştiinţifice din Universitate. În cadrul universităţii, în ultimii 5 ani s-au derulat peste 50 de proiecte de cercetare în cadrul programelor CNCSIS, CEEX, PN II, Academia Română sau finanţate din surse private.
Din anul 2013, în cadrul Facultăţii de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor de la Universitatea Titu Maiorescu s-a înfiinţat Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic. Membrii centrului sunt agenţi economici, licee, organizaţii ale elevilor, parteneri media, instituţii publice cu rol în educaţie.
Obiectivele centrului sunt:
– actualizarea permanentă a planurilor de învăţământ în funcţie de cerinţele pieţei muncii prin consultarea agenţilor economici membri ai centrului;
– acordarea de burse private celor mai buni studenţi, oferite de către agenţii economici din centrul de excelenţă (bursele respective se pot deduce din impozitul firmelor care le acordă);
– îmbinarea teoriei cu practica, prin oferirea posibilităţii studenţilor de a face practică la agenţi economici pe perioadă îndelungată (minim un an, în afara orelor de studiu);
– oferirea unor workshopuri, studenţilor şi elevilor, cu aplicaţii practice, organizate cu specialişti din diferite domenii de activitate;

Toate acestea au rolul de a crea un avantaj competitiv absolvenţilor programelor de studii vizate, în vederea integrării rapide pe piaţa forţei de muncă naţională şi europeană.