Universitatea Titu Maiorescu: Un proiect european si o universitate de succes

Proiectul Dezvoltarea şi adaptarea programelor universitare la competenţele specifice pieţei muncii ţinând cont de cerinţele standardelor CNCIS Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/138316,derulat in perioada 14.05.2014 – 13.08.2015, in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane, si-a propus ca obiectiv cresterea relevantei programelor de studii furnizate de catre Universitatea Titu Maiorescu in vederea facilitarii accesului viitorilor absolventi la piata muncii, interne si internationale, prin imbunatatirea a 12 programe de studii de licenta si masterat, din domeniile Stiinte Economice si Drept, in conformitate cu CNCIS si cu dinamica sectorului antreprenorial, dar si prin consolidarea cooperarii dintre universitati si mediul de afaceri. Întrucât printre obiectivele specifice ale proiectului se vizează cresterea capacitatii și performanțelor Universitatii TITU MAIORESCU din Bucuresti de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor pietei muncii, s-a considerat utilă realizarea a unui studiu privind cerintele si necesitatile pietei muncii pentru absolventii de studii superioare din cele 2 domenii (Stiinte Economice si Drept), cu relevanta pentru piata interna, regionala si nationala. Studiul a fost realizat de către Central Național de Pregătire în Statistică-CNPS.

Obiectivele specifice ale studiului au fost:
a) identificarea cerinţelor şi necesităţilor pieţei muncii pentru absolvenţii de studii superioare din cele douǎ domenii, la nivel naţional şi regional, pe termen mediu (2-3 ani) şi pe termen lung (5-7 ani);
b)stabilirea corelaţiilor dintre cerinţele angajatorilor pe piaţa muncii, disciplinele de studiu din cadrul programelor analizate şi competenţele profesionale şi transversale furnizate de acestea.
În studiu au fost incluse unităţi cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate, care desfăşoară ca activitate economică principală activităţi din următoarele sectoare economice: agricultură, silvicultură, industrie, construcţii, transport, servicii comerciale (comerţ, telecomunicaţii, intermedieri financiare, asigurări), servicii sociale (administraţie publică centrală şi locală, învăţământ, asistenţă socială), alte activităţi de servicii (ale uniunilor profesionale, fundaţiilor şi asociaţiilor culturale). Studiul s-a realizat pe un eșantion de 503 organizații distribuite la nivel național, care totalizează un număr de peste 327 mii de angajați. Informaţiile colectate prin acest studiu se referă la categoria salariaţilor cu studii economice şi juridice.

Din studiu se:
– puţin peste o pătrime din numărul angajaţilor din diverse sectoare de activitate ale economiei au studii superioare, fie că acestea sunt de licenţă ori de master.
– relativ la competenţele absolvenţilor la momentul angajării rezultă nevoia de dezvoltare şi creştere a abilităţilor şi capacităţii absolvenţilor de a înţelege, sintetiza, analiza şi interpreta informaţiile din domeniul de activitate (fie că este vorba de cel economic ori juridic).
– referitor profilul ideal al absolventului economist sau jurist, aceasta în mare parte a fost focusată pe competenţe de analiză şi sinteză, abilităţi de comunicare, abilitatea de a aplica cunoştinţele teoretice dobândite, dar şi spre capacitatea absolventului de a lucra în egală măsură în echipă cât şi individual.
– cel mai mare interes al angajatorilor se manifestă pentru dezvoltarea deopotrivă a cunoştintelor tehnice şi practice.

Recomandǎrile s-au referit la dezvoltarea unui set de competenţe care să le permită absolvenților o integrare mai rapidă pe piața munci. În acest sens s-a subliniat necesitatea unei mai bune îmbinări a cunoștințelor teoretice cu cele practice.

În urma studiului realizat, Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor, respectiv Facultatea de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu vor realiza adaptarea programelor de studii de licență și de master la cerințele pieței munci. Obiectivul este acela de a oferi studenților și absolvenților celor două facultăți, competențele necesare, pentru o integrare rapidă pe piața munci.